Browse By

Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges

Đây là một hướng dẫn nhanh về cách truy cập các dịch vụ Synology DiskStation bằng cách sử dụng ADS Privileges. Những dịch vụ này bao gồm các Station File, FTP , và các DiskStation Manager Quản lý người dùng.

Hãy chắc chắn rằng ….
* Các DiskStation đã được gia nhập vào điều khiển ADS,.
* Việc chia sẽ DiskStation đã được thiết lập với các điều khoản ADS thích hợp.
* Bất kỳ dịch vụ liên quan đã được kích hoạt.

Quản lý truy cập của người dùng DiskStation

* Bằng cách cho phép người dùng đăng nhập vào DiskStation, họ sẽ biết được kích thước lưu trữ

Truy cập vào File station

* Nếu các dịch vụ File Station đã được cấu hình trên một cổng riêng biệt, người dùng ADS vẫn có thể truy cập dữ liệu của họ bằng cách sử dụng ADS Privileges để xác thực.

Truy cập các dịch vụ FTP

* Nếu dịch vụ FTP đã được kích hoạt, người dùng ADS vẫn có thể truy cập dữ liệu của họ bằng cách sử dụng ADS Privileges để xác thực.

Phần tiếp theo: Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con

Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *