Browse By

Làm thế nào để sử dụng ADS Home

User ADS Home là một chức năng mà DiskStation sẽ tự động tạo các thư mục riêng cho mỗi người dùng ADS ở DiskStation. Administrator tự tạo ra các thư mục riêng cho mỗi người dùng và phân quyền sử dụng. Thư mục riêng chỉ có thể được truy cập của chủ sở hữu của thư mục riêng,và các admin của DiskStation.

Bước 1:

* Hãy đảm bảo rằng các DiskStation đã được gia nhập thành công vào Controller ADS trước khi kích hoạt sử dụng Dịch vụ ADS User Home .

Bước 2: Đăng nhập vào

* Đăng nhập vào DiskStation Synology Manager với quyền admin.

Bước 3:

* Privileges -> User
* Nhắp chuột vào User home

Bước 4:

* Kích hoạt User Home Service and Include Domain Users
* Click Ok

Bước 5: Làm thế nào để xem dữ liệu cá nhân

* Dùng ADS User browser hoặc Map ổ đĩa vào DiskStation Home
* Khi được hỏi các thông tin, người đó sẽ cần phải nhập ADS của họ, và họ sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ.Phần tiếp theo
: Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *