Browse By

Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges

Đây là hướng dẫn nhanh về cách truy cập các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology bằng cách sử dụng ADS Privileges.

Hãy chắc chắn rằng ….
* Các DiskStation đã được gia nhập vào điều khiển ADS,
* Việc chia sẽ DiskStation đã được thiết lập với các điều khoản ADS thích hợp.

Bước 1:

* Bắt đầu Map ổ đĩa
o Người dùng Windows: Vào Windows Explorer: “Tools -> Map Network Drive”, hoặc sử dụng các Synology Assistant
o Mac OS 10.5/10.6 từ Menu Finder ” Go -> Connect to Server ”

Lưu ý với người dùng Windows 7: nếu DiskStation đã gia nhập thành công Domain ADS, nhưng không thể truy cập DiskStation thông qua Windows 7 Mgay cả khi các thiết lập sau đây đã được thực hiện …

* Có Windows 7 thiết bị đầu cuối đặt cho máy chủ giống như NTP DiskStation
* Hãy chắc chắn rằng Firewall cho phép chia sẻ file, và không phải bất kỳ phần mềm bảo mật khác can thiệp với các dịch vụ chia sẻ tập tin
* Truy cập các chia sẻ từ Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 hoặc một máy tính khác không có lỗi.

… Sau đó hãy cố gắng thiết lập các LmCompatibilityLevel tới “2” như được nêu ở đây.

Bước 2:

* Điền chứng nhận Windows ADS
* Tên người dùng có thể được nhập như sau
o Domain Name User

Bước 3:

* Nếu cần thiết, mở thư mục vừa được Map

Bước 4:

* Thư mục này đã được map thành công

Phần tiếp theo:Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges

Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *