Browse By

Làm thế nào để di chuyển dữ liệu User lên ADS trên Synology DiskStation

Phần này sẽ hướng dẫn các bạn vào quản lý cơ bản của người dùng bằng cách sử dụng tài khoản ADS User home

Bước 1:
* Xin vui lòng chắc chắn rằng dịch vụ ADS user home đã được kích hoạt trước khi cố gắng để di chuyển dữ liệu người dùng tới từng thư mục của người dùng trên các DiskStation.

Chuyển dữ liệu của người dùng
Phương pháp 1

 • Người sử dụng ADS đăng nhập vào DiskStation và truy cập thư mục của mình. Một khi người dùng truy cập ADS DiskStation, các DiskStation sẽ tạo ra một thư mục riêng cho người dùng này.
 • Truy cập vào thư mục trên DiskStation.
 • Browse SynologyDiskStationhomes@DomainNameFolderXADSUser-YYYY

Ghi chú

 • FolderX là một số tùy ý được tạo ra bởi các DiskStation
 • YYYY là một tùy tiện của Domain Controller , để ngăn chặn tình cờ xem dữ liệu cũ. Nếu folder ” janedoe ” đã được xóa, và tái tạo, các “janedoe”thứ hai sẽ nhận được một số ID khác nhau, để ngăn chặn truy cập vào các Folder “janedoe” cũ.

* Mở rộng hệ thống lưu trữ hiện có
* Sao chép hoặc di chuyển các dữ liệu từ hệ thống lưu trữ hiện có đến DiskStation

Phương pháp 2

Mỗi người sử dụng vào các DiskStation và hệ thống lưu trữ hiện có của họ và sao chép dữ liệu từ vị trí cũ của mình để DiskStation theo thư mục của họ.

Ghi chú

 • Tùy thuộc vào bao nhiêu người dùng, việc này có thể phải chịu một lưu lượng mạng rất nhiều trong hệ thống
 • Hoặc Sử dụng một Script Batch ADS để tự động thực hiện các bản sao này.

Lời khuyên và gợi ý về các DiskStation với Domain

DNS Server

Đó là khuyến khích mạnh mẽ để sử dụng điều khiển ADS với dịch vụ DNS đang hoạt động, tất cả khách hàng và điểm DNS được tham gia vào Server ADS (máy tính, bao gồm cả DiskStation) để sử dụng DNS Server ADS để giải quyết.

Đồng bộ NTP

Xin vui lòng sử dụng cùng một máy chủ NTP trên toàn bộ mạng ADS. Các DiskStation, tất cả các khách hàng tên miền, và máy chủ ADS tất cả nên được sử dụng cùng một máy chủ NTP và đồng bộ chính xác. Hầu hết các lỗi Domain thông thường (tức là truy cập vào cổ phiếu thông qua tên DNS, truy cập các lỗi cho phép) có thể được giải quyết bằng cách đồng bộ đúng thời gian máy chủ. Các máy chủ thời gian có thể là một máy chủ NTP bên ngoài mạng, hoặc dịch vụ NTP của ADS Domain Controller. Trong đó bao giờ máy chủ được sử dụng – nó phải phù hợp trên toàn mạng.

Làm mới bộ nhớ cache DiskStation của ADS Users / Groups

Thông thường, cho phép bộ nhớ cache của DiskStation hơn mười phút sẽ làm mới khi một người sử dụng ADS mới cố gắng để đăng nhập vào các DiskStation. A làm mới hướng dẫn sử dụng của ADS Permissions là để xem các người sử dụng ADS / Groups từ trình đơn đặc quyền, khi điều chỉnh các điều khoản của một tài khoản.

Hành vi của DiskStation khi có một lỗi thông tin liên lạc / thất bại với các điều khiển ADS

Nếu vì một lý do mà DiskStation mất liên lạc giao tiếp với Controller ADS, tập sự cho phép hiện tại đã được lưu trữ vào DiskStation sẽ vẫn được sử dụng cho đến khi khởi động lại DiskStation, hoặc lấy lại giao tiếp với Controller ADS.

Cách sử dụng của Tên miền

Xin vui lòng sử dụng một tên / IP của Domain ADS tham gia DiskStation cho Controller ADS. Dưới đây là ba ví dụ về các tên mà có thể được sử dụng để tham gia DiskStation đến Domain

 • Tên NetBIOS Domain: SYNOLOGY-WIN2K8
 • FQDN của tên miền: SYNOLOGY-WIN2K8.COM
 • Địa chỉ IP của Domain Controller: 192.168.0.100

WINS Server

Cần thiết để tham gia Tên miền ADS trong mạng con khác nhau (Q11 của FAQ Domain), máy chủ WINS sẽ cần phải được thiết lập với vị trí của máy chủ WINS trong Mạng Domain. Mục này nằm dưới File Sharing -> Win / Mac OS của DiskStation Manager.

Bài viết liên quan:

 1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
 2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
 3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
 4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
 5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
 6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
 7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *