Browse By

Category Archives: Cơ bản cài đặt và sử dụng NAS

No Thumbnail

WebDAV, quản lí dữ liệu từ xa trên NAS Synology

WebDAV cho phép bạn chuyển dữ liệu, file, thư mục một cách dễ dàng từ máy tính đến thiết bị NAS Synology thông qua mạng internet. WebDAV cho phép bạn chỉnh sửa và quản lý tập trung dữ liệu trên NAS Synology từ xa. Một

wake_on_lan_giai_phap_nas

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wake-On-Lan

Một trong những tính năng quan trọng của các sản phẩm NAS Synology là Wake-On-Lan (bật sản phẩm bằng LAN). Công nghệ này giữ cho sự kết nối của sản phẩm NAS Synology luôn luôn sẵn sàng, có thể chạy mọi lúc bằng điều khiển