Browse By

Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con

Phân quyền tiểu thư mục cho phép kiểm soát tốt hơn là cần thiết ở cấp Tiểu thư mục, chẳng hạn như nhiều bộ phận của một bộ phận, VD: MRI, Ultrasound, và Cardiology tiểu thư mục có thể là một phần của Radiology. Trong mỗi của các tiểu thư mục, các nhóm thuộc về một nhóm MRI có thể đọc/ghi dữ liệu truy cập chỉ trong MRI, nhưng chỉ có thể đọc dữ liệu trong các thư mục Cardiology hoặc Ultrasound.

Dưới đây là một ví dụ:

* Radiology (Top Chia sẻ, tất cả các nhóm có truy cập đọc và ghi)
o Cardiology (sub folder – CardiologyGroup đã truy cập đọc và ghi – tất cả những người dùng khác có thể truy cập để đọc hoặc từ chối truy cập)
o MRI (sub folder – MRI Group đã có truy cập RW , tất cả người dùng khác có thể truy cập RO hoặc từ chối truy cập)
o Ultrasound (sub folder – Ultrasound Group đã có truy cập RW , tất cả người dùng khác có thể truy cập RO hoặc từ chối truy cập)

Ghi chú:

* Ví dụ này sẽ cho thấy làm thế nào để điều chỉnh Tiểu thư mục cho phép sử dụng ADS Permissions, hãy chắc chắn rằng DiskStation đã được tham gia với Controller ADS trước khi tiếp tục.
* Tiểu thư mục có thể được sử dụng với “Local User / Groups Accounts” của DiskStation Synology, xin vui lòng xem ở đây để tạo ra các Local User / Group Accounts.

Bước 1: DiskStation đã gia nhập với Domain?

Nếu sử dụng quyền ADS, hãy chắc chắn rằng DiskStation đã được gia nhập vào ADS controller.

Bước 2: Đăng nhập vào

* Đăng nhập vào DiskStation Synology Manager với quyền admin.

Bước 3:

* Kích hoạt các dịch vụ File Station trên các DiskStation
* Đi đến File Sharing -> File Station
* Kích hoạt các File Station và Click Ok
* Mở File Station bằng cách nhấp vào liên kết ở góc trên bên phải

Bước 4:

* Chọn một Tiểu thư mục
* Click vào Properties

Bước 5:

* Các user ADS của một Tiểu thư mục có thể được thiết lập từ danh sách thả xuống.

Bước 6:

* Các Group ADS của một Tiểu thư mục có thể được thiết lập từ một nhóm các thành viên trong danh sách.

Bước 7:

* Ở đây, một user ADS và Group ADS đã được giao cho “subfolder1” bên dưới phần “Public”.

Bước 8:

* Hãy đảm bảo rằng các điều khoản đã được điều chỉnh cho thư mục này cụ thể cho những người sử dụng cụ thể.
* Bấm Ok để xác nhận những thay đổi này.

Phần tiếp theo: Làm thế nào để sử dụng ADS Home

Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *