Browse By

Hướng dẫn phân quyền thư mục con trên Synology

Phân quyền thư mục con cho phép kiểm soát tốt hơn ở cấp Thư mục con. Chẳng hạn như nhiều bộ phận nhỏ của một bộ phận, VD: folder a, folder b, và folder c là thư mục con của FOLDER. Các thành viên của Group a truy cập trong folder a để đọc/ghi dữ liệu , nhưng chỉ có thể đọc dữ liệu, hoặc không được truy cập trong các thư mục con khác là folder b hoặc folder c.

Dưới đây là một ví dụ:

* FOLDER (Thư mục lớn chia sẻ, tất cả các nhóm Group a, Group b, Group c có thể truy cập đọc và ghi)
o folder a (Thư mục con của thư mục FOLDER – Group a được truy cập đọc và ghi – Tất cả những người dùng khác có thể truy cập để đọc hoặc không được truy cập)
o folder b (Thư mục con của thư mục FOLDER – Group b được truy cập đọc và ghi – Tất cả những người dùng khác có thể truy cập để đọc hoặc không được truy cập)
o folder c (Thư mục con của thư mục FOLDER – Group c được truy cập đọc và ghi – Tất cả những người dùng khác có thể truy cập để đọc hoặc không được truy cập)

Ghi chú: Ví dụ này sẽ cho thấy làm thế nào để điều chỉnh cho phép sử dụng thư mục con

Bước 1: Đăng nhập vào

* Đăng nhập vào DiskStation Synology Manager với quyền admin.

Bước 2:

* Kích hoạt các dịch vụ File Station trên các DiskStation
* Đi đến File Sharing -> File Station
* Kích hoạt các File Station và Click Ok
* Mở File Station bằng cách nhấp vào liên kết ở góc trên bên phải

Bước 3:

* Chọn một Thư mục con
* Click vào Properties

Bước 4:

* Các user của một Tiểu thư mục có thể được thiết lập từ danh sách thả xuống.

Bước 5:

* Các Group của một Tiểu thư mục có thể được thiết lập từ một nhóm các thành viên trong danh sách.

Bước 6:

* Ở đây, Group a đã được giao cho thư mục con “folder a” của thư mục “FOLDER”.

Bước 7:

* Hãy đảm bảo rằng các điều khoản đã được điều chỉnh cho thư mục này cụ thể cho những người sử dụng cụ thể.
* Bấm Ok để xác nhận những thay đổi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *