Browse By

Làm thế nào để tạo ổ cứng ảo iSCSI trên synology

Bước 1: Đăng nhập

* Đăng nhập vào Synology DiskStation Manager với quyền admin

Bước 2:

* Storage -> Volume manager -> Creat

Bước 3:

* Tiếp tục với Volume Creation Wizard

Bước 4:

* Click vào Custom

Bước 5:

* Chọn Regular Files hoặc Block-Level iSCSI.

Bước 6:

* Name: Nhập tên cho các mục tiêu iSCSI
o Tối đa 128 ký tự, bao gồm các chữ cái, số, dấu hai chấm, dấu gạch ngang…
o Định dạng Cấu trúc: iqn.yyyy-mm.domain: device.ID
+ Ví dụ: iqn.2009.10.SynologyDiskStation: iSCSI.01
* Location: Vị trí của iSCSI, nếu sử dụng trên DiskStation nhiều HDD
* Pre-allocate Space: Kích hoạt chức năng này để dự trữ dung lượng iSCSI (đòi hỏi nhiều thời gian hơn để tạo iSCSI Target)
* Capacity: Nhập khối lượng của iSCSI Target với đơn vị tính là Gigabytes.
o Lưu ý: Khối lượng không được vượt quá dung lượng lưu trữ có sẵn của DiskStation
o Lưu ý: Khối lượng có thể phát triển khi cần thiết như yêu cầu việc tăng khối lượng lưu trữ iSCSI Target.

Bước 7:

Khuyến cáo sử dụng CHAP để xác thực người tạo trước khi sử dụng iSCSI Target. Cách sử dụng của chứng thực CHAP là tùy chọn.

* Chọn một Phương pháp CHAP
* CHAP sẽ yêu cầu xác thực trước khi truy cập vào các mục tiêu
* Mutual CHAP sẽ yêu cầu cả người tạo mà mục tiêu xác thực trước khi truyền dữ liệu.
* Name: Tên người sử dụng để xác thực
o Mười hai ký tự, bằng cách sử dụng các chữ cái hoặc số
* Password: Mật khẩu cho tên người dùng
o 12-16 ký tự, bằng cách sử dụng các chữ cái tiếng Anh hoặc số

Bước 8:

* Xác nhận cài đặt

Bước 9:

* Mục tiêu iSCSI đã được tạo

Ghi chú: Có thể được tạo ra được 10 mục tiêu iSCSI trên DiskStation Synology.

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)


One thought on “Làm thế nào để tạo ổ cứng ảo iSCSI trên synology”

  1. Pingback: Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows | giaiphapnas.com
  2. Trackback: Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows | giaiphapnas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *