Browse By

Server Backup – sao lưu dữ liệu máy chủ

Sao lưu Server bao gồm 3 lựa chọn thay thế: Network Backup, Local Backup, và Amazon®
S3 backup. Bạn có thể sao lưu dữ liệu ở thư mục được chia sẽ hoặc các thư mục con và có thể lựa chọn giữa các bậc sao lưu giữ liệu hoặc các lựa chọn linh hoạt khác . Tất cả được sẽ được trình bày dưới đây, hướng dẫn từng bước  một cách đơn giản nhất để tạo một giải pháp lưu trữ tự động.

Network Backup

Network Backup cho phép bạn sao lưu nhiều tập tin và dữ liệu từ một Synology DiskStation tới một Synology DiskStation khác (hoặc máy chủ tương thích khác) qua mạng internet.

Với lựa chọn Encrypted Network Backup, dữ liệu được mã hóa khi quá trình sao lưu đang hoạt động, bảo vệ dữ liệu quan trọng với mức bảo mật cao nhất

Tùy chọn block-level backup chỉ lưu một phần dữ liệu xác định của tập tin. Tùy chọn này đặc biệt rất thực tế khi Network Backup được thực hiện qua mạng internet.

Local Backup

Synology Local Backup cho phép bạn sao lưu dữ liệu từ một thư mục được chia sẽ nhất định đến một thư mục chia sẽ nằng trên ổ đĩa cứng nội bộ hay ổ cứng USB/SATA gắn ngoài.

Amazon® S3 Backup

Amazon® S3 Backup cho phép sao lưu dữ liệu từ DiskStation đến Amazon® S3 server. Dữ liệu sao lưu được lưu trên Bucket của tài khoản Amazon® S3.

Các Models hỗ trợ

10-series: DS1010+, DS410, DS410j, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+, DS110j

9-series: RS409+, RS409RP+, RS409, DS509+, DS409+, DS409, DS209+II, DS209+, DS209, DS209j, DS109+, DS109, DS109j, DS409slim

8-series: RS408, RS408-RP, DS508, DS408, DS108j

7-series: RS407, CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+, DS107, DS107e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *