Tư vấn kĩ thuật: support@mns.vn 090 355 5824 | 0286 683 2493
Tư vấn lắp đặt giải pháp: one@mns.vn 097 848 1789 (Vi) | 093 550 0368 (En)

Browse By

Untitled

Giải pháp backup toàn diện cho Server

Bạn đang vận hành một hệ thống máy chủ phức tạp với nhiều hệ điều hành như Fedora, CenOS, Windows Server với hàng loạt các dịch vụ quan trọng như File Server, Web Server, SQL Server, Ofice 365..và bạn cần giải pháp để backup tất