Browse By

Cách tạo một bản “sao lưu cấu hình” của thiết bị synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo sao lưu cấu hình “Configuration Backup”.Việc tạo một bản sao lưu cấu hình hệ thống Synology sẽ tạo ra một tập tin mà sẽ được cài đặt hay được phép sử dụng hoặc phục hồi trên một hệ thống Synology khác. Thủ tục này sẽ không sao lưu các cài đặt khác, chẳng hạn như thiết lập Thời gian/Ngày, cài đặt FTP, và nó sẽ không sao lưu dữ liệu.

Các thiết lập sau đây sẽ được sao lưu trong Configuration Backup

 • Cấu hình tài khoản người dùng
 • Cấu hình Nhóm
 • Cấu trúc chia sẽ
 • Việc phân quyền của tài khoản người dùng hay thư mục

Để tạo một Configuration Backup

Đăng nhập với quyền admin vào Synology Disk Station Manager

 • Backup
 • Configuration Backup
 • Chọn “Back up System Configuration”
 • Click OK

Để khôi phục lại Configuration Backup

Đăng nhập với quyền admin vào Synology Disk Station Manager

 • Backup
 • Configuration Backup
 • Chọn “Restore System Configuration”
 1. Chọn “Overwrite conflicted settings”(ghi đè) nếu cần
 2. Mở File backup configuration
 • Click OK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *