Browse By

Category Archives: Backup và bảo mật

DSM2.3

Cách tạo một “sao lưu cấu hình” synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo sao lưu cấu hình “Configuration Backup”.Việc tạo một bản sao lưu cấu hình hệ thống Synology sẽ tạo ra một tập tin mà sẽ được cài đặt hay được phép sử dụng hoặc phục hồi trên